Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuję, że Lucyna Szypuła wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 2315, prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego w Czechowicach–Dziedzicach, ul. Akacjowa 14, zwana dalej „Kancelarią”, prowadzącą także biuro nieruchomości, przetwarza dane osobowe:

 1. klientów będących stronami umów z Kancelarią;

 2. osób reprezentujących klientów;

 3. osób wskazanych przez Klientów do kontaktu oraz do realizacji łączących Kancelarię umów

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, co następuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Lucyna Szypuła wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 2315 , prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego w Czechowicach–Dziedzicach, ul. Akacjowa 14.


Z Administratorem można kontaktować się:

 1. w siedzibie Kancelarii przy ul Junackiej 10A, 43-502 Czechowice-Dziedzice;

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kancelariabielsko@interia.eu lub kancelaria@hglhnieruchomosci.pl

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań w celu zawarcia umowy na Państwa zlecenie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W takim wypadku dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do realizacji wynikających z niej praw i obowiązków.

 2. wykonanie ciążących na Kancelarii obowiązków nałożonych przepisami prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi, ustawy o radcach prawnych itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania danych wynika wówczas z przepisów stanowiące podstawę danego obowiązku.

 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:

  1. prowadzeniu marketingu bezpośredniego usług Kancelarii w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa oraz zasady etyki zawodu radcy prawnego itd.,

  2. tworzeniu analiz i statystyk, co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju firmy,

  3. ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami- dane przetwarzane będą przez czas istnienia interesu, w związku z którym są przetwarzane;

  4. prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub innych metod komunikacji,

  5. nawiązywaniu kontaktu telefonicznego,

  6. inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów związanych z prowadzoną firmą,

  7. prawidłowym wyświetlaniu witryn internetowych Kancelarii,

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w oparciu o stosowną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pamiętać warto, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.

 


Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane pozwalające ustalić tożsamość danej osoby tj. imię lub imiona oraz nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego;

 2. dane kontaktowe tj. adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;

 3. dane przekazane przez Państwa w trakcie wykonywania umowy zawartej z Kancelarią pozostające w związku ze świadczonymi usługami prawnymi lub obsługą nieruchomości;

 4. dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy (strony przeciwnej, kontrahenta, Sądu, Komornika Sądowego, Notariusza, Księgowej itp.)

Ponadto Administrator jest uprawniony do przetwarzania innych niż wskazane powyżej kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą klauzulą informacyjną.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Kancelaria będzie do tego zobowiązana lub uprawniona na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być w szczególności:

 1. podmioty przetwarzające, w tym:

  1. osoby obsługujące Kancelarię lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych,

  2. podwykonawcy realizujący zawarte z Państwem umowy

  3. osoby świadczące usługi pomocnicze względem naszych lub powiązane z naszymi (np. kurierzy lub przewoźnicy, rzeczoznawcy, tłumacze, notariusze, komornicy, sądy, księgowe itd.),

  4. osoby świadczące na rzecz Kancelarii usługi doradcze.

 2. inni administratorzy, w tym:

  1. organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępnienia danych,

  2. inne podmioty – w przypadkach, gdy charakter świadczeń realizowanych przez nich na rzecz Kancelarii powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i w konsekwencji tego stają się administratorami danych osobowych (np. kurierzy, banki i podmioty współpracujące z Kancelarią przy obsłudze klientów)

Kancelaria nie ujawni Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługują wobec Administratora następujące prawa:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych danych

 2. prawo sprostowania (poprawienia) danych,

 3. prawo ograniczenia przetwarzania

 4. prawo usunięcie danych,

 5. prawo przeniesienia danych do innego administratora.

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody).

W celu skorzystania przez Państwa z ww. praw należy skontaktować się z Kancelarią w jeden ze sposobów wskazanych w na wstępie niniejszej informacji. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie przez Kancelarię jej danych osobowych narusza przepisy RODO.


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem